Regulamin

 

I.  Definicje       

  

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,

1.2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.3. Sprzedawca – (właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL: https://you1.pl) firma Legis Play Office ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 26/2 lok. 75 15-025 Białystok, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (organ rejestrowy: Minister Przedsiębiorczości i Technologii), NIP 7591716827, REGON 381451569,

1.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

1.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL: https://you1.pl,

1.6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis dostępny pod adresem URL: https://you1.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia,

1.7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

1.8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym; rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym; są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

1.10. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

1.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

1.13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

1.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

1.15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.17. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientowi, który wyraził wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).    

 

 

II.  Postanowienia ogólne  

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://you1.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.4. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://you1.pl, prowadzony jest przez Legis Play Office, REGON: 381451569, NIP: 7591716827 (właściciel strony internetowej https://you1.pl).

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.9. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://you1.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.    

2.10. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  

 

3.1. Klient może utworzyć w Sklepie internetowym swoje indywidualne konto.

3.2. Utworzenie indywidualnego konta następuje w drodze wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu internetowego oraz naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i polityki prywatności oraz podanie prawdziwych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła (i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich) użytych podczas rejestracji.  

3.5. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta w Sklepie internetowym.

3.6. Usługa utrzymania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie internetowym świadczona jest przez czas nieokreślony.

3.7. Rejestracja oraz korzystanie z indywidualnego Konta jest nieodpłatna.

3.8. Klient może skorzystać z subskrypcji Newslettera, która jest nieodpłatna i świadczona jest przez czas nieokreślony.

3.9. Administratorem danych osobowych Klienta korzystającego z usług Sklepu internetowego działającego pod adresem: https://you1.pl, w tym Klienta subskrybującego Newsletter, jest Sprzedawca.

3.10. Dane Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newsletterów będą przetwarzane w celach marketingowych administratora, a w szczególności przesyłania newslettera na podany adres e-mail.

3.11. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania danych udostępnionych podczas subskrypcji Newslettera w Sklepie internetowym, a także może zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

3.12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej, wyraźnej zgody Sprzedawcy.

3.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.15. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.    

 

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży  

 

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://you1.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoznacznie informujący o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) szacowanego czasu dostawy.

4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty.

4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość Spam w swojej skrzynce pocztowej.

4.11. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://you1.pl oraz pobrać jego treść i sporządzić wydruk.

4.12. Umowa zawierana jest w języku polskim.

4.13. Klienta i Sprzedawcę wiąże cena towaru obowiązująca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

4.14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.    

4.15. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10,00 zł. 

 

 

V. Dostawa  

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Wysyłka Towarów następuje w terminie określonym podczas składania zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki.

5.4. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazywane w momencie składania Zamówienia w Sklepie internetowym wynoszą odpowiednio:

a) Kurier InPost – 11,99 zł przy zamówieniu z przedpłatą lub 14,99 zł za pobraniem,

b) Kurier Poczty Polskiej (Pocztex) – 14,49 zł przy zamówieniu z przedpłatą,

c) Kurier DPD – 17,05 zł przy zamówieniu z przedpłatą lub 19,27 zł za pobraniem.

5.5. Koszty dostawy w przypadku zamówień składanych poprzez Ceneo.pl (Kup Teraz) wynoszą:

a) Paczka w RUCHu – 7,99 zł przy zamówieniu z przedpłatą,

b) Paczkomaty – 13,69 zł przy zamówieniu z przedpłatą lub 17,99 zł za pobraniem,

c) Kurier InPost – 12,49 zł przy zamówieniu z przedpłatą lub 14,99 zł za pobraniem,

d) Kurier Poczty Polskiej (Pocztex) – 14,49 zł przy zamówieniu z przedpłatą,

e) Kurier DPD – 17,99 zł przy zamówieniu z przedpłatą lub 21,99 zł za pobraniem.

 

5.6. Zamówienia realizowane są niezwłocznie lub kolejnego dnia roboczego po otrzymaniu pieniędzy za zamówienie (w przypadku przedpłaty).

5.7. Czas realizacji Zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi lub nadania w punkcie.

5.8. Czas dostawy Zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi lub nadania w punkcie do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta punktu odbioru.

5.9. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w ustępie 5.6., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

5.10. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z opłat, o których mowa w ustępie 5.4, jeśli wartość jego zamówienia nieuwzględniająca kosztów wysyłki będzie równa lub przekroczy kwotę 170,00 zł w przypadku kuriera "Pocztex" lub "InPost".

  

 

 

 

VI. Ceny i metody płatności  

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

a) płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej dostępnej na Stronie internetowej,

b) płatnością przy odbiorze zamówionego Towaru.    

 

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość  

 

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

7.2. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.3. Bieg terminu określonego w ust. 7.2. rozpoczyna się od dostarczenia zamówionego Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż dostawca.

7.4. Po upływie 14 dni od dostarczenia zamówionego Towaru Konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

7.5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta do Sprzedawcy pisemnego oświadczenia przed upływem tego terminu.

7.6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostępnym na stronie internetowej https://you1.pl bądź formularzu stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.7. Klient zwracający towar jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez Sklep (karton + wypełnienie). Prosimy o nieodsyłanie zwracanych towarów w kopertach lub kopertach bąbelkowych.

7.8. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

7.9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

b) w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.10. Klientowi, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykłady towarów: tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady, suplementy, wyroby medyczne, kosmetyki itp.), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty użytku osobistego (np.  laktatory, smoczki, butelki, etc.) podlegają zwrotowi wyłącznie w nienaruszonym opakowaniu, bez żadnych śladów użytkowania. 

7.11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2004 r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami), produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do Sklepu wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania. Przez produkty lecznicze rozumieć należy substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, a przez wyroby medyczne – jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia,

c) badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych,

d) regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.    

 

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy  

 

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.3. Istnieje też możliwość darmowego zwrotu towaru z jednoczesnym zwrotem środków za nabyty towar na saldo Klienta w Sklepie internetowym do wykorzystania na kolejne zakupy.

8.4. Jeżeli w momencie składania zamówienia wartość opłaty za dostawę wynosiła zero złotych, Sprzedawca – w razie odstąpienia przez Klienta od umowy - nie zwraca Klientowi żadnych środków tytułem kosztów dostawy zamówienia.

8.5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.7. Zwrotowi podlega tylko Towar zakupiony w Sklepie internetowym https://you1.pl będący w stanie nienaruszonym. Towar używany, rozpoczęty, konsumowany, noszący znamiona użytkowania w inny sposób (katalog nie jest zamknięty) nie podlega zwrotowi.

8.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 

8.10. Przesłanie formularza odstąpienia od umowy bądź wiadomości w innej formie dotyczącej odstąpienia od umowy zawartej na odległość (drogą listowną lub e-mailową) jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta (konsumenta) z punktem I i II, a także regulaminem oraz polityką prywatności dostępnymi na stronie internetowej sklepu internetowego https://you1.pl

 

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów  

 

9.1. Legis Play Office (REGON 381451569) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@you1.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

9.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.    

9.4. Zdjęcia towarów zamieszczone na Stronie internetowej mają charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może się różnić od prezentowanego na zdjęciu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany w wyglądzie produktu dokonane przez producenta. 

 

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

 

10.1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

10.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres firmy, mailowo pod adres sklep@you1.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.   

 

 

XI. Odpowiedzialność

 

11.1. Sklep internetowy oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu.

11.2. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

11.3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

11.4. Sklep internetowy nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

11.5. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane pod adresem URL: https://you1.pl przez użytkowników.

11.6. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

11.7. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Sklepu internetowego w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

11.8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

11.9. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu internetowego. 

 

 

 

XII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe  

 

12.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Legis Play Office a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Legis Play Office a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Legis Play Office.

12.4. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

12.5. Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

12.6. Prawa autorskie dotyczące opisów dostępnych na Stronie internetowej towarów, jak i szaty graficznej jest zastrzeżone (podlega ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Ich częściowe bądź całościowe kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel